Gemiadamlarına uygulanacak idari yaptırımları içeren yönerge yayınlandı 25 Ocak 2017

Gemiadamlarına uygulanacak idari yaptırımları içeren yönerge yayınlandı
Gemiadamları Yönetmeliği kapsamında kurulan Gemiadamları Disiplin Komisyonu'nun uygulayacağı idari yaptırımlara ilişkin esaslar belirlendi.Be esaslara ilişkine detaylar Ulaştırma Bakanlığının sitesinde de yayınlandı.Standart sözleşmeler ve MLC gereği 
personelin tüm hakları korunurken armatörü bilinçli zarara uğratan personelle ilgili herhangi bir yaptırım bulunmamaktaydı.
GEMİADAMLARINA UYGULANACAK İDARİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN YÖNERGE'nin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/DISGM/tr/doc/20170118_103247_66968_1_64.pdf

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 Amaç ve kapsam

Madde 1- (l) Bu Yönerge, Gemiadamları Disiplin Komisyonun işleyişi ile ve gemiadamlarına ve denizcilik alanında faaliyet gösteren kılavuz kaptan, deniz trafik operatörü, denizci eğitimci ve profesyonel sualtıadamlarına uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemek  amacıyla düzenlenmiştir.

 

Dayanak

Madde 2- (I) Bu Yönerge, 31.07.2002 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gemiadamları Yönetmeliği”, 28.11.2006 tarih ve 26360 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kılavuz Kaptanlarm Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri Ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik”, 18.02.2007 tarih ve 26438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına Ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelik” ve 02.09.1997 tarih ve 23098 sayılı Resmi Gazeıe’de yayımlanan “Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Madde 3 - (1) Bu Yönerge; İdare tarafından gemiadamı yeterlik belgesi verilen, Türk ve yabancı bayraklı gemilerde çalışan ve çalışacak olan gemiadamları ile gemiadamı yeterliğine istinaden denizcilik alanında faaliyet gösteren kılavuz kaptan, deniz trafik operatörü, denizci eğitimli ve profesyonel  sualtıadamlarına uygulanacak  disiplin işlemlerini kapsar_

 Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;

 1. Bakanlık: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
 2. Başkan: Gemiadamlan Disiplin Komisyonu Başkanını,
 3. Deniz Trafik Başoperatörü: Gemi trafik hizmetleri görevlerini etkili ve emniyetli bir şekilde yürütebilen, gemi trafik hizmetleri vardiyasından sorumlu, yeterli eğitimi almış, ldarece düzenlenmiş yeterlik belgesini haiz ve Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına Ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelik’te belirtilen şartları taşıyan kişiyi,

ç) Deniz Trafik Operatörü: Gemi trafik hizmetleri görevlerini etkili ve emniyetli bir şekilde yürütebilen, İdarece düzenlenmiş yeterlik belgesini haiz ve Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına Ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelik’te belirtilen şartları taşıyan

 

 1. Denizci Eğitimci: Öğretim elemanları ve öğretmenler dışında, öğretim kurumlarında görev yapan ve yeterlik esasları “Gemiadam ları Eğitim ve Sınav Yönergesi” ile belirlenen, meslek derslerini vermek ve uygulama yaptırmakla görevli kişileri,
 2. Denizcilik İşletmesi: Geminin sahibini veya gemi sahibinden gemiyi işletmek üzeri devir almış olan ve bu Yönerge’de belirlenmiş tüm görev ve sorumluluklan yerine getirmesi zorunlu olan ticari işletmeyi veya çıplak gemi kiracısını,
 3. Gemiadamı: Geminin kaptarunı, zabitlerini, yardımcı zabitlerini, stajyerlerini, tayfalarını ve yardımcı hizmet personelini,
 4. Gemiadamı Belgesi: Yönetmelik’te tanımlanan gemiadamı uzmanlık belgesi ile gemiadamt yeterlik belgesini,

ğ) Genel Müdür: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürünü,

 

 1. İdare: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

ı) Kılavuz Kaptan: Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri Ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik’te belirtileri kılavuz kaptan yeterlik belgelerinden birisine sahip olarak; gemi kaptaıuna, yetkili kılavuz kaptan belgesi ile yetkilendirildiği alan dahilinde uluslararası denizcilik teamüllerine göre geminin seyir ve manevrasına yönelik konularda danışmanlık yapan ve gemi kaptanının sorumluluğu esas olmak üzere hizmetleri seyir ve manevra ile sııurlı olarak gemiye kılavuzluk eden kişiyi,

 1. Komisyon: Gemiadamları Disiplin Komisyonunu,
 2. Profesyonel Sualtıadamı : Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde belirtilen yeterlik belgelerinden birine sahip olarak ticari amaçla dalış yapan kişiyi,
 3. Sözleşme: Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW-78)’yi,
 4. Yönetmelik: Gemiadamları Yönetmeliği’ni

ifade eder.

 

 

iKİNCİ BÖLÜM

Gemiadamları  Disiplin  Komisyonu,  İşleyişi ve Görevleri

 

Gemiadamları  Disiplin  Komisyonunun Teşkili

Madde 5- (1) Gemiadamları Disiplin Komisyonu; Bakanlığı temsilen  Genel  Müdür, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı olmak üzere üç kişi, denizcilikle ilgili meslek kuruluşlarını temsilen denizcilikle ilgili 4 yıllık fakülte mezunu Uzakyol Kaptanı ve Uzakyol Başmühendisi yeterliğine sahip olmak üzere iki kişi, işçi sendikalarını temsilen bir kişi, i şveren sendikalarını temsilen bir kişi olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur.

 • Komisyonun başkanlığını Genel Müdür yürütür. Başkanın yokluğu veya Başkan tarafından gerekli görülen hallerde ilgili Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığa vek:ilet eder. Bu durumda, Başkan Vekili tarafından uygun görülen bir personel komisyon üyesi olarak görevlendirilir.
 • Bakanlığı temsil eden üyeler haricindeki komisyon üyeleri, Müsteşar tarafından 2 yıl için seçilir ve süresi bitenler yeniden seçilebilir.
 • Bu Yönerge’nin 15 inci maddesinde belirtilen meslek Grupları ile ilgili yapılacak incelemelerde yetkili kılavuzluk teşkilatı, kılavuzluk mesleği ile ilgili demek, oda ve benzer bağımsız meslek kuruluşu temsilcileri ve ilgili kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Komisyon Başkanı tarafından Komisyonda görevlendirilebilir.

 

Gemiadamları Disiplin Komisyonunun görevleri Madde 6 - (1) Gemiadamları Disiplin Komisyonu;

 • Yönetmelik ve 4/6/2004 tarihli ve 25482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça yeterlik veya uygunluk onay belgesi verilmiş gemiadamlarının Türk veya yabancı bayraklı gemilerdeki hizmetleri sırasında herhangi bir şekilde tespit veya rapor edilen, ulusal veya uluslararası mevzuata uygunsuz davranışları da dfihil mesleki yetersizlikleri, disiplinsizlikleri, denizcilik örf ve adetlerine, teamüllere, denizcilik terbiyesine ve çalışma disiplinine uygun olmayan davranışları ile görevi ihmalleri veya kasıtlı kötü davranışlarını incelemek,
 • İncelemeye muhatap gemiadamının  savunması inceleyerek  değerlendirmek,
 • Gemiadamıntn savunması ile diğer bilgi ve belgeleri değerlendirmek ve değerlendirmenin sonucuna göre hangi idari yaptırımların uygulanacağına dair tavsiyesini içeren raporunu İdareye sunmak,

Yönergenin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/DISGM/tr/doc/20170118_103247_66968_1_64.pdf